พุทธธรรม

คำว่า ศรัทธา = faith หมายถึงมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยอย่างไม่คลอนแคลนและยินยอมอุทิศนตนทำความดีเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม

คำว่า ปฏิบัติ = pracitce หมายถึง การช่วยกันเผยแพร่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่เลือกชาิติ – ภาษา – ชนชั้นวรรณะ

คำว่า ศึกษา = study หมายถึง ศึกษาให้เข้าใจในพุทธธรรม

ทั้ง 3 ประการนี้ ความศรัทธา ถือเอาเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการที่จะบรรลุถึงความสุข – และความ ศรัทธาจะทำให้เกิดการปฏิบัติและการศึกษาควบคู่กันไปและสอนให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติด้วย จงเชื่อในพระธรรมคำสอนและจะได้รับความคุ้มครองจาก 3 พระพุทธะ จงมีความขยันหมั่นเพียรในการ ศรัทธา – ปฏิบัติ – ศึกษาและช่วยเหลือผู้คนที่กำลังรอความช่วยเหลือนั่นแหละเราจะเป็นพระโพธิสัตว์จากพื้นโลกได้ในทุก ๆ วัน

Published by 7star2011

ชอบความเงียบสงบ และอ่านหนังธรรมะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: